Extrastämma 9/2 2023

Medlemmar i Brf Hornsgatan/Hornsbruksgatan kallas härmed till extrastämma angående gemensamhetsel.

Tid: Torsdag den 9 februari 2023 klockan 18.30.
Plats: Tellus fritidscenter, Lignagatan 8.

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska ha med sig en skriftlig, undertecknad fullmakt, ej äldre än ett år. Endast annan medlem, make/maka eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ett ombud får endast företräda en medlem. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt gällande stadgar eller enligt lag.

Dagordning

Mer information